Disclaimer.

Důležité upozornění k obsahu zveřejňovaném na těchto internetových stránkách

Důležité upozornění k obsahu zveřejňovaném na těchto internetových stránkách https://uav-stol.com („Internetové stránky“) týkající se společností Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, Česká republika, IČO: 037 94 393, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 a Primoco UAV Defence, s.r.o., se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 – Radotín, Česká republika, IČO: 081 05 111, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 313076 (dále společně jen „Společnost“).


Společnost přistupuje k výběru obsahu publikovaném na Internetových stránkách svědomitě a s náležitou péčí. Přesto nelze zcela vyloučit, že se na Internetových stránkách mohou nacházet chyby, nepřesnosti, zkreslené či jinak zavádějící informace. Z těchto důvodů se všem potenciálním investorům doporučuje, aby se při zvažování jakékoliv investice do cenných papírů vydaných Společností spoléhali výlučně na informace a podklady oficiálně zveřejňované Společností v souladu právními a regulatorními předpisy, jimiž je Společnost vázána.


Jakékoliv uvedené plány a cíle Společnosti, včetně informací týkajících se budoucích výsledků, v žádném případě negarantují, že těchto plánů, cílů a výsledků bude skutečně dosaženo. Očekávání budoucího vývoje jsou založena vždy na aktuálním stavu, znalostech, vědomostech a názorech představenstva Společnosti a jsou závislá na řadě dalších faktorů. Společnost nemůže veškeré budoucí dopady těchto faktorů předvídat ani ovlivnit. Budoucí vývoj těchto faktorů může zapříčinit, že skutečně dosažené výsledky Společnosti se budou významně lišit od výsledků předvídaných či uváděných na těchto Internetových stránkách.


Účel těchto Internetových stránek je zejména informativní. Společnost neposkytuje jakékoliv záruky nebo prohlášení ohledně komplexnosti, celistvosti, správnosti nebo spolehlivosti informací obsažených na těchto Internetových stránkách. Žádné informace uvedené na těchto Internetových stránkách nezakládají jakoukoliv povinnost nebo odpovědnost Společnosti, jejích manažerů, členů orgánů, zaměstnanců, poradců nebo případných zástupců těchto osob. Informace na těchto Internetových stránkách nejsou v žádné jurisdikci nabídkou, ani žádostí o podání nabídky na nákup nebo jiný způsob nabytí jakéhokoliv cenného papíru nebo jiného finančního nástroje ani nabídkou k účasti na jakémkoliv jiném obchodu a obsah těchto Internetových stránek nelze vnímat jako podklad pro jakoukoliv smlouvu, dohodu, závazek nebo investiční rozhodnutí. Společnosti nevzniká jakákoliv předsmluvní odpovědnost v souvislosti s informacemi uvedenými na těchto Internetových stránkách.


Investice do cenných papírů (akcií) nebo jiných investičních nástrojů s sebou vždy nese riziko ztráty celé investované částky. Riziko takové ztráty vždy v celém rozsahu nesou výlučně investoři. Jakékoli ceny, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako záruka budoucích cen, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů těchto investičních nástrojů.