24. března 2023

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Primoco UAV SE.

Představenstvo společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín, IČO: 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen Společnost)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 28.4.2023 v 10 hodin v prostorách Společnosti na adrese jejího sídla, tj. na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ: 153 00, Praha 5 - Radotín.

Pořad valné hromady:

 • Prezence přítomných a zahájení valné hromady.

 • Způsobilost valné hromady k přijetí usnesení.

 • Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

 • Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

 • Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

 • Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.

 • Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.

 • Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.

 • Vzetí na vědomí a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2022.

 • Určení auditora účetní závěrky pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023.

 • Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Vladana Ševčíka.

Návrhy usnesení:

 • Člen představenstva Společnosti oznámí, kolik akcionářů a hlasů je přítomných na valné hromadě.

 • Člen představenstva Společnosti oznámí, zdali je valná hromada způsobilá k přijetí usnesení.

 • Na návrh člena představenstva Společnosti valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti volí pana Ladislava Semetkovského předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Mgr. Ondřeje Mikuláše zapisovatelem valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů.

 • O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

 • O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 jsou projednávány na valné hromadě v souladu se zákonem.

 • Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších přepisů (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“).

 • Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

 • Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, zisku, za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 ve výši 61.853.102,78 Kč následovně – zisk za účetní období od 1.1.2022 do 31.12.2022 bude v celém rozsahu použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

 • O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění Výroční zpráva Společnosti za rok 2022 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

 • Určení auditora účetní závěrky pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na jmenování auditora pro účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 - společnosti TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ: 140 00, Praha 4 – Krč, IČO: 602 03 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.

 • Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, Ing. Vladana Ševčíka.

Návrh usnesení Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce, jež bude uzavřena mezi Společností a členem dozorčí rady, Ing. Vladanem Ševčíkem, a to ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Odůvodnění Smlouva o výkonu funkce je schvalována v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 21.4.2023 (právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány akcie Společnosti, který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby).

Výroční zpráva Primoco UAV 2022
Pozvánka na valnou hromadu EN
Pozvánka na valnou hromadu
Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní uzávěrce

Sdílet článek: